Publications

(*) indicates equal contribution

2024

 1. arXiv
  Aligner: Achieving Efficient Alignment through Weak-to-Strong Correction
  Jiaming Ji*, Boyuan Chen*, Hantao Lou, Donghai Hong, Borong Zhang, Xuehai Pan, Juntao Dai, and Yaodong Yang
  In Preprint, 2024
 2. arXiv
  Rethinking Information Structures in RLHF: Reward Generalization from a Graph Theory Perspective
  Tianyi Qiu*, Fanzhi Zeng*, Jiaming Ji*, Dong Yan*, Kaile Wang, Jiayi Zhou, Yang Han, Josef Dai, Xuehai Pan, and Yaodong Yang
  In Preprint, 2024
 3. ICLR Spotlight
  Safe RLHF: Safe Reinforcement Learning from Human Feedback
  Josef Dai*, Xuehai Pan*, Ruiyang Sun*, Jiaming Ji*, Xinbo Xu, Mickel Liu, Yizhou Wang, and Yaodong Yang
  In International Conference on Learning Representation, 2024
 4. ICLR
  SafeDreamer: Safe Reinforcement Learning with World Models
  Weidong Huang*, Jiaming Ji*, Borong Zhang, Chunhe Xia, and Yaodong Yang
  In International Conference on Learning Representation, 2024

2023

 1. arXiv
  AI Alignment: A Comprehensive Survey
  Jiaming Ji*, Tianyi Qiu*, Boyuan Chen*, Borong Zhang*, Hantao Lou, Kaile Wang, Yawen Duan, Zhonghao He, Jiayi Zhou, Zhaowei Zhang, Fanzhi Zeng, Kwan Yee Ng, Juntao Dai, Xuehai Pan, Aidan O’Gara, Yingshan Lei, Hua Xu, Brian Tse, Jie FuStephen McAleerYaodong YangYizhou WangSong-Chun ZhuYike Guo, and Wen Gao
  In Preprint, 2023
 2. arXiv
  Baichuan 2: Open Large-scale Language Models
  Jiaming Ji, and Other Authors (Alphabetic Order)
  In Preprint, 2023
 3. arXiv
  OmniSafe: An Infrastructure for Accelerating Safe Reinforcement Learning Research
  Jiaming Ji*, Jiayi Zhou*, Borong Zhang*, Juntao Dai, Xuehai Pan, Ruiyang Sun, Weidong Huang, Yiran Geng, Mickel Liu, and Yaodong Yang
  In Preprint, 2023
 4. JMLR
  Heterogeneous-Agent Reinforcement Learning
  Yifan Zhong, Grudzien Kuba Jakub, Siyi Hu, Jiaming Ji, and Yaodong Yang
  In The Journal of Machine Learning Research (JMLR), 2023
 5. Safety-Gymnasium: A Unified Safe Reinforcement Learning Benchmark
  Jiaming Ji*, Borong Zhang*, Jiayi Zhou*, Xuehai Pan, Weidong Huang, Ruiyang Sun, Yiran Geng, Yifan Zhong, Juntao Dai, and Yaodong Yang
  Advances in Neural Information Processing Systems, 2023
 6. BeaverTails: Towards Improved Safety Alignment of LLM via a Human-Preference Dataset
  Jiaming Ji*, Mickel Liu*, Juntao Dai*, Xuehai Pan, Chi Zhang, Ce Bian, Chi Zhang, Ruiyang Sun, Yizhou Wang, and Yaodong Yang
  Advances in Neural Information Processing Systems, 2023
 7. VOCE: Variational Optimization with Conservative Estimation for Offline Safe Reinforcement Learning
  Jiayi Guan, Guang Chen, Jiaming Ji, and  Others
  Advances in Neural Information Processing Systems, 2023
 8. AAAI
  Augmented proximal policy optimization for safe reinforcement learning
  Juntao Dai*, Jiaming Ji*, Long Yang, Qian Zheng, and Gang Pan
  Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2023

2022

 1. Constrained update projection approach to safe policy optimization
  Long Yang*, Jiaming Ji*, Juntao Dai, Linrui Zhang, Binbin Zhou, Pengfei Li, Yaodong Yang, and Gang Pan
  Advances in Neural Information Processing Systems, 2022